Zabezpieczeńie danych osobowych

Informacja o zakresie przetwarzaniu danych osobowych  


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych członków klubu lojalnościowego

  

Warunki członkostwa w klubie lojalnościowym 

Wysyłając formularz rejestracyjny wraz z wyrażeniem zgody [poprzez zaznaczenie pola „zarejestruj się” udzielam spółce -  ORDICZECH, s.r.o. („ dalej jako „Administrator“) - w związku z moją rejestracją w Klubie lojalnościowym ORSAY („Klub“) wyrażam swoją wyraźną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, („Dane osobowe“), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 o ochronie osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych  i o swobodnym przepływie  tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogóle rozporządzanie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwane dalej „Rozporządzeniem”. 

  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda udzielona Administratorowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, na przetwarzanie danych w jednym lub większej ilości celów. 

  

Nie masz obowiązku podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do członkostwa w Klubie Lojalnościowym. Bez podania danych osobowych nie możesz zostać członkiem Klubu i korzystać z korzyści wynikających z członkostwa. 

  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka ORDICZECH, s.r.o. [ORDICZECH, sp. z o.o.], IČ [REGON]: 08788375, z siedzibą: U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praga 6, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze w dziale C, pozycja numer 62763 (dalej: „ORDICZECH”). 

  

Administrator utworzył i administruje bazę danych wszystkich członków Klubu lojalnościowego. 

W przypadku jakichkolwiek pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem email: gdpr@orsay.pl  

 

Członkostwo w klubie 

Dane osobowe podawane w formularzu rejestracji obejmujące: imię, nazwisko, login, hasło, datę urodzenia, e-mail, adres (do faktur, do doręczeń) oraz informacje dotyczące metody płatności i zamówień przetwarzane są w celu obsługi członkostwa i realizacji zamówień dokonywanych przez członków klubu. 

  

Komunikacja marketingowa 

W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie treści marketingowych drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS/MMS i PUSH, zgody na Promocje i Marketing Partnerów albo zgody na przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub marketing grupy kapitałowej (w każdym, bądź tylko w jednym z tych celów) Administrator, do czasu wyrażenia sprzeciwu, może przesyłać treści marketingowe, zgodnie z wyrażonym wyborem. 

Z otrzymywania komunikacji można w każdym czasie zrezygnować. Rezygnacji z otrzymywania treści marketingowych dokonuje się za pośrednictwem linka do rezygnacji, który znajduje się w treści każdej wiadomości (newsletterze). 

Dla celów komunikacji marketingowej Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, login, adres e-mail 

Klauzula informacyjna dla uczestników Klubu: 

Administratorem Pani/Pana danych jest ORDICZECH, s.r.o. [ORDICZECH, sp. z o.o.], IČ [REGON]: 08788375, z siedzibą: U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praga 6, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze w dziale C, pozycja numer 325315, dalej „Administrator”. 

W jaki sposób może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem? 

•             listownie:  

•             korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie 

•             wysyłając wiadomość na adres gdpr@orsay.pl  

  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadkach i w zakresie określonym w RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o realizację programu lojalnościowego Klubu, polegającego w szczególności na prowadzeniu spersonalizowanej komunikacji handlowej, marketingowej i inspiracyjno-poradnikowej, dopasowanej do Pani/Pana preferencji i zainteresowań, z wykorzystaniem opisanych w regulaminie środków komunikacyjnych (np. sms, email, aplikacja) oraz w celu badania Pani/Pana satysfakcji i zbierania opinii na temat oferowanych przez nas towarów i usług. W przypadku wystąpienia roszczeń również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed nimi. 

Czy podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe? 

Podanie podstawowych danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym przystąpienia do programu lojalnościowego jest niezbędne do utworzenia konta w Klubie. Bez ich podania nie będzie Pani/Pan mogła/mógł zostać członkiem Klubu, w tym korzystać z przysługujących uprawnień. Dane, których podanie jest dobrowolne i bez podania których można przystąpić do Klubu, to adres zamieszkania. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pan dane? 

Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) – tj. w celu wykonywania umowy o realizację programu lojalnościowego Klub. 

Art. 6 ust 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na: 

•             badaniu Pani/Pana stopnia zadowolenia i zbieraniu opinii na temat oferowanych przez nas towarów i usług, 

•             ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. 

  

W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie treści marketingowych (newslettera) Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców: Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Administratora. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane będą udostępniane: 

•             podmiotom będącym dostawcami rozwiązań teleinformatycznych; 

•             podmiotom będącym dostawcami usług, technologii lub oprogramowania, tj. dostawcą analityki i ruchu na stronie oraz do prowadzenia marketingu i wysyłki newsletterów oraz smsów. 

Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich. 

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w którym dane zostały zebrane. Dane w ramach Klubu przetwarzamy przez czas trwania umowy będącej podstawą Pani/Pana uczestnictwa w programie, w tym do czasu rezygnacji z udziału w Klubie, jednakże nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy. 

W przypadku rezygnacji z udziału w Klubie, Pani/Pana dyspozycja zostanie wykonana w terminie 30 dni od dnia przekazania nam tej informacji – jest to czas operacyjny potrzebny nam na prawidłowe usunięcie danych z naszej bazy Klubu. 

  

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane będą przetwarzane do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie. 

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. 

  

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

W celu wykonania umowy o realizację programu lojalnościowego Klubu polegającego na przedstawianiu Uczestnikom spersonalizowanej komunikacji marketingowej, w tym ofert i rekomendacji oraz treści poradnikowych dopasowywanych do preferencji lub cech Uczestników (Pani/Pana potrzeb, wieku, płci lub historii dokonanych zakupów), a także w celu dopasowania właściwej oferty, Administrator dokonuje analizy dokonywanych przez Panią/Pana zakupów (profilowania). 

Przetwarzanie danych dotyczących historii zakupów umożliwia Administratorowi tworzenie treści mogących lepiej odpowiadać Pani/Pana preferencjom i zainteresowaniom, nie wpływając przy tym istotnie na dokonywane przez Panią/Pana wybory. 

  

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych (Zasady przetwarzania danych osobowych) znajdują się na: https://orsay.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych