REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE

(zwany dalej „Regulaminem”)

1.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1         Organizatorem konkursu na Instagramie organizowanego na stronie Instagrama https://www.instagram.com/orsay/, lub koncie na Instagramie @orsay (zwanego dalej „konkursem“) jest firma Orsay Europe s.r.o., z siedzib膮 Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praga 5, nr ident.: 257 04 729, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez S膮d Miejski w Pradze, dzia艂 C, wpis 62763 (zwana dalej „Organizatorem“).

1.2         Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest okre艣lenie warunków udzia艂u uczestników w konkursie organizowanym przez Organizatora, a tak偶e warunków wy艂onienia zwyci臋zców i przekazania nagrody przez Organizatora. Bior膮c udzia艂 w konkursie uczestnik wyra偶a zgod臋 na niniejszy Regulamin i zobowi膮zuje si臋 do jego przestrzegania.

1.3         Dane kontaktowe Organizatora:

(i)            pod adresem Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praga 5, nr ident.: 257 04 729;

(ii)          telefon: +48 732 059 162 i

(iii)         e-mail: info@orsay.pl

1.4         Organizator niniejszym o艣wiadcza, 偶e:

(i)            konkurs nie jest w 偶aden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez firm臋 Meta jako administratora Instagrama i nie jest z nim powi膮zany;

(ii)          firma Meta, jako administrator Instagrama, nie ma 偶adnych praw ani obowi膮zków wobec uczestników konkursu.

2.            OGÓLNE WARUNKI UDZIA艁U W KONKURSIE

2.1         Uczestnikiem konkursu mo偶e by膰 wy艂膮cznie osoba fizyczna, która uko艅czy艂a 15 rok 偶ycia, zarejestrowana w serwisie spo艂eczno艣ciowym Instagram (www.instagram.com), posiada aktywne i publiczne konto na Instagramie przez ca艂y czas trwania konkursu i przestrzega niniejszego Regulaminu z nast臋puj膮cym wyj膮tkiem (zwana dalej „uczestnikiem”): w konkursie nie mog膮 bra膰 udzia艂u osoby pozostaj膮ce w stosunku s艂u偶bowym lub podobnym z Organizatorem lub bezpo艣rednio z takimi osobami powi膮zane, jak cz艂onkowie rodziny.

2.2         Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestników:

(i)            o których Organizator dowiedzia艂 si臋 lub ma uzasadnione podejrzenia, 偶e w trakcie konkursu podali nieprawdziwe informacje lub w inny sposób naruszyli niniejszy Regulamin, lub

(ii)          nie spe艂niaj膮 warunków udzia艂u w konkursie okre艣lonych w niniejszym Regulaminie, lub

(iii)         udost臋pniaj膮 w ramach konkursu wulgarne, obra藕liwe, rasistowskie lub w inny sposób niew艂a艣ciwe opinie lub wpisy/stories, które s膮 sprzeczne z dobrymi obyczajami lub szkodz膮 dobremu imieniu Organizatora, a

mianowicie bez 偶adnego odszkodowania i bez obowi膮zku podawania powodów takiej decyzji.

3.            SZCZEGÓ艁OWE WARUNKI KONKURSU I NAGRODY

3.1         Aby wzi膮膰 udzia艂 w konkursie, uczestnik musi spe艂ni膰 tak偶e nast臋puj膮ce warunki:

(i)            wykona膰 zdj臋cie w swoim ulubionym ubraniu marki ORSAY (nie musi to by膰 nowy egzemplarz zakupu; mo偶na wykorzysta膰 tak偶e posiadan膮 wcze艣niej odzie偶 marki ORSAY);

(ii)          udost臋pni膰 to zdj臋cie na swoim aktywnym i publicznym koncie na Instagramie w wpisie i posiada膰 ten wpis na swoim koncie na Instagramie do daty og艂oszenia konkursu;

(iii)         oznaczy膰 konto na Instagramie @orsay (zwane dalej „zdj臋ciem konkursowym”); i

(iv)         jednocze艣nie 艣ledzi膰 konto na Instagramie @orsay.

3.2         Uczestnik mo偶e wzi膮膰 udzia艂 w konkursie w terminie od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. Konkurs b臋dzie odbywa艂 si臋 co miesi膮c. Organizator og艂osi zwyci臋zc臋 w ci膮gu pi臋ciu (5) dni roboczych od ko艅ca danego miesi膮ca za po艣rednictwem postu/stories na koncie Organizatora na Instagramie.

3.3         W konkursie zostanie wy艂onionych 艂膮cznie sze艣ciu (6) zwyci臋zców, trzech za miesi膮c lipiec i trzech za miesi膮c sierpie艅. Ka偶dy zwyci臋zca otrzyma nast臋puj膮c膮 nagrod臋: voucher internetowy o warto艣ci 200 EUR z pe艂nej ceny produktów przed ewentualn膮 zni偶k膮 na towary ze sklepów internetowych Organizatora, dost臋pnych pod adresem internetowym https://www.orsay.com/ (e-sklepów marki ORSAY prowadzonych przez Organizatora w domenach najwy偶szego poziomu wed艂ug poszczególnych krajów). Warto艣膰 vouchera zostanie równowarto艣ciowo przeliczona na walut臋 e-sklepu, który zwyci臋zca wybierze w zale偶no艣ci od kraju, w którym prowadzony jest e-sklep Organizatora i które s膮 równie偶 wymienione w Za艂膮czniku nr 1 niniejszego Regulaminu, zgodnie z aktualnym kursem tej waluty obowi膮zuj膮cym w danym banku centralnym.  Nagroda zostanie przes艂ana zwyci臋zcy e-mailem w formie vouchera internetowego wraz z kodem. Realizacja vouchera mo偶liwa jest wy艂膮cznie w e-sklepie Organizatora, a nie w sklepach stacjonarnych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody w przypadku braku mo偶liwo艣ci dostarczenia zwyci臋zcom nagrody z przyczyn niezale偶nych od Organizatora.

3.4         Zwyci臋zcy konkursu zostan膮 wybrani przez Organizatora na podstawie spe艂nienia warunków udzia艂u okre艣lonych w niniejszym Regulaminie. Organizator przy wyborze we藕mie pod uwag臋 oryginalno艣膰 i estetyk臋 zdj臋膰 konkursowych. Wybór zwyci臋zców le偶y w gestii Organizatora i zostanie przeprowadzony zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.5         Po og艂oszeniu w艂a艣ciwego zwyci臋zcy Organizator skontaktuje si臋 ze zwyci臋zc膮 za po艣rednictwem wiadomo艣ci na Instagramie, przy czym zwyci臋zca ma obowi膮zek  przekaza膰 Organizatorowi dane niezb臋dne do dostarczenia nagrody, w szczególno艣ci adres e-mail i kraj wybrany przez niego lub e-sklep, w którym wykorzysta nagrod臋 okre艣lon膮 w postanowieniu 3.3 niniejszego Regulaminu. Je偶eli zwyci臋zca nie zg艂osi si臋 w ten sposób Organizatorowi nawet w terminie 7 dni od og艂oszenia wyników konkursu, organizator w terminie 3 dni wy艂oni nowego zwyci臋zc臋 i powiadomi go w taki sam sposób, jak pierwotnego zwyci臋zc臋.

3.6         Je偶eli zwyci臋zca odmówi przyj臋cia nagrody lub w pó藕niejszym czasie oka偶e si臋, 偶e zwyci臋zca nie spe艂nia warunków udzia艂u w konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, Organizator w ci膮gu 3 dni wy艂oni nowego zwyci臋zc臋 i powiadomi go w taki sam sposób, jak pierwotnego zwyci臋zc臋.

3.7         Do nagrody nie przys艂uguj膮 偶adne roszczenia prawne. Zwyci臋zcom nie przys艂uguje prawo 偶膮dania zap艂aty w gotówce ani jakiejkolwiek innej p艂atno艣ci zamiast nagrody.

3.8         Wszelkie wpisy/stories, które wed艂ug wy艂膮cznej oceny organizatora s膮 nielegalne, niemoralne, nieprzyzwoite, przedstawiaj膮ce nielegalne, ryzykowne lub nieodpowiedzialne dzia艂ania uczestników lub innych osób, s膮 zasadniczo wykluczone z konkursów. Organizator zastrzega sobie tak偶e prawo do wykluczenia uczestnika, którego zachowanie lub profil na Instagramie jest sprzeczny z regulaminem portalu spo艂eczno艣ciowego Instagram. W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia lub w przypadku podejrze艅, takie konto zostanie zg艂oszone jako fa艂szywe, a ewentualne wydanie nagrody zostanie wstrzymane do czasu o艣wiadczenia administratora lub odpowiedzialnego pracownika firmy Meta jako administratora Instagrama. Organizator przestrzega uczestników, aby publikuj膮c swoje posty/stories nie 艂amali prawa, nie nara偶ali si臋 na ryzyko kar prawnych oraz zachowywali si臋 odpowiedzialnie, przyzwoicie i kulturalnie. Organizator ma prawo w ka偶dej chwili sprawdzi膰, a nast臋pnie nie dopu艣ci膰 do konkursu lub wykluczy膰 z konkursu uczestników, których wpis/stories, które wed艂ug jego decyzji b臋d膮 nieodpowiednie z któregokolwiek z powy偶szych lub innych powodów, bez 偶adnego odszkodowania i bez obowi膮zku podania powodów takiej decyzji. Dotyczy to równie偶 wpisów/stories, które technicznie nie nadaj膮 si臋 do wykorzystania w konkursie.

4.            PRAWA AUTORSKIE I INNE

4.1         Uczestnik wyra偶a na to zgod臋 i udziela Organizatorowi bezp艂atnej licencji bez ogranicze艅 czasowych, terytorialnych i ilo艣ciowych na zg艂oszony przez niego wpis/stories, zawieraj膮cy nazwisko autora, do publikacji w Internecie w zwi膮zku z konkursem. Uczestnik przyjmuje tak偶e do wiadomo艣ci, 偶e raz opublikowany wpis/stories mo偶e by膰 rozpowszechniany w Internecie wbrew woli Organizatora, a Organizator nie ponosi ju偶 odpowiedzialno艣ci za takie rozpowszechnianie. Uczestnik konkursu ponosi zawsze odpowiedzialno艣膰 wobec Organizatora za to, 偶e jest wy艂膮cznym autorem zg艂oszonego wpisu lub 偶e posiada zgod臋 autora i wszystkich osób bior膮cych udzia艂 w powstaniu utworu na wykorzystanie go na warunkach i w zakresie tu okre艣lonym oraz 偶e jest on szczególnie upowa偶niony do udzielenia Organizatorowi niniejszej zgody. W przypadku dalszego korzystania z takiego utworu przez Organizatora w zakresie wykraczaj膮cym poza ww., uczestnik wyra偶a zgod臋, 偶e na 偶膮danie Organizatora potwierdzi w formie pisemnej prawo do korzystania z przedmiotowego utworu autorskiego przez Organizatora, je偶eli wyra偶a zgod臋 na takie wykorzystanie. Z tytu艂u takiego wykorzystania uczestnikowi nie przys艂uguje 偶adna dodatkowa nagroda finansowa ani niefinansowa lub rekompensata .

5.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1         Udzia艂 uczestników w konkursie daje Organizatorowi prawo do przetwarzania danych osobowych tych uczestników w zakresie niezb臋dnym do przeprowadzenia konkursu zgodnie z Regulaminem, og艂oszenia zwyci臋zców i przekazania nagrody.

5.2         Dane osobowe uczestnika, w tym imi臋, nazwisko, zdj臋cie profilowe, a nast臋pnie adres e-mail zwyci臋zcy, numer telefonu i adres do dor臋czenia lub inne dane udost臋pnione w ramach dialogu Instagram permission, b臋d膮 przetwarzane przez Organizatora konkursu jako administratora i podmiot przetwarzaj膮cy, w celu udzia艂u uczestnika w konkursie i przekazania nagrody zwyci臋zcom konkursu. Dane kontaktowe administratora znajduj膮 si臋 w artykule 1.3 niniejszego Regulaminu.

5.3         Przetwarzanie danych osobowych b臋dzie trwa艂o przez okres trwania konkursu, a w przypadku zwyci臋zców przez okres przewidziany odpowiednimi powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, je偶eli takiego przetwarzania wymagaj膮 lub umo偶liwiaj膮. Organizator jest tak偶e zainteresowany umieszczeniem zwyci臋zców w swojej marketingowej bazie danych w celu przesy艂ania wiadomo艣ci reklamowych. Dane osobowe zwyci臋zców w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail b臋d膮 przetwarzane w tym celu tak偶e po zako艅czeniu konkursu, przez okres 5 lat od jego zako艅czenia. Podstaw膮 prawn膮 takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, lub realizacja tego, do czego Organizator zobowi膮za艂 si臋 w niniejszym Regulaminie; osoba, której dane dotycz膮 (zwyci臋zca lub uczestnik) ma prawo sprzeciwi膰 si臋 takiemu przetwarzaniu.

5.4         Organizator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych uczestników wy艂膮cznie partnerom umownym wspó艂pracuj膮cym z nim przy konkursie, w szczególno艣ci firmie Orsay International s.r.o. z siedzib膮 pod adresem Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praga 5, nr ident.: 288 75 923, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez S膮d Miejski w Pradze, dzia艂 C, wpis 150567, lub kontrahentom 艣wiadcz膮cym na rzecz Organizatorów obs艂ug臋 marketingow膮, informatyczn膮, ksi臋gow膮 i prawn膮.

5.5         Uczestnikowi, jako osobie, której dane dotycz膮 przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce prawa:

(a)          prawo dost臋pu do danych osobowych, dzi臋ki któremu mo偶e uzyska膰 od Organizatora informacj臋, czy jego dane osobowe s膮 przetwarzane, w jakim celu, w jakim zakresie dane s膮 przetwarzane oraz komu te dane osobowe zosta艂y ewentualnie udost臋pnione,

(b)          prawo do sprostowania danych niedok艂adnych lub nieprawid艂owych, lub uzupe艂nienie niekompletnych danych,

(c)          prawo do usuni臋cia danych w przypadku ustania celu przetwarzania lub gdy dane osobowe uczestnika s膮 przetwarzane niezgodnie z prawem,

(d)          prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych uczestnika,

(e)          prawo do przenoszenia danych, zgodnie z którym uczestnik mo偶e uzyska膰 dotycz膮ce go dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego dla siebie lub dla innego administratora danych osobowych,

(f)           prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych uczestnika lub profilowania,

(g)           prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urz膮d Ochrony Danych Osobowych.

5.6         W przypadku, gdy Organizator b臋dzie chcia艂 wykorzysta膰 dane osobowe w celu innym ni偶 okre艣lony w niniejszym Regulaminie, np. opublikowanie imienia, nazwiska i zdj臋cia zwyci臋zcy na swojej stronie internetowej itp., poprosi konkretn膮 osob臋 o ich wyra藕n膮 i dobrowoln膮 zgod臋.

6.            POSTANOWIENIA KO艃COWE

6.1         Organizator nie ma 偶adnych innych zobowi膮za艅 wobec uczestników i nie s膮 oni uprawnieni do innych 艣wiadcze艅 ze strony Organizatora ni偶 okre艣lone w niniejszym Regulaminie.

6.2         Nagrody nie s膮 egzekowalne prawnie. Za jako艣膰 nagród odpowiada Organizator konkursu, który równie偶 rozpatruje wszelkie reklamacje.

6.3         Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialno艣ci za funkcjonalno艣膰 aplikacji Instagram, dostarczanie wiadomo艣ci ani nagród. Ostateczn膮 decyzj臋 w sprawie ewentualnych reklamacji i zastrze偶e艅 podejmuje Organizator.

6.4         Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, prze艂o偶enia, przerwania lub odwo艂ania konkursu albo jednostronnej zmiany lub uzupe艂nienia jego Regulaminu przez ca艂y czas trwania konkursu bez wynagrodzenia, poprzez og艂oszenie zmiany na stronach konkursu na Instagramie, gdzie znajduj膮 si臋 linki do obowi膮zuj膮cego i kompletnego regulaminu.

6.5         Uczestnik jest zapoznany z tym, 偶e przekazuje swoje dane Organizatorowi konkursu, a nie elektronicznemu portalowi spo艂eczno艣ciowemu Instagram. Wszelkie pytania, uwagi i skargi dotycz膮ce konkursu nale偶y kierowa膰 do Organizatora, a nie na Instagram.

6.6         Je偶eli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu oka偶e si臋 niewa偶ne i/lub nieskuteczne lub stanie si臋 niewa偶ne i/lub nieskuteczne, nie b臋dzie to mia艂o wp艂ywu na wa偶no艣膰 i/lub skuteczno艣膰 pozosta艂ych postanowie艅.

6.7         Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 1.7.2024 r.

Za艂膮cznik nr 1

kraj, w którym prowadzone s膮 sklepy internetowe Organizatora

Rrepublika Czeska, dost臋pny pod adresem internetowym https://www.orsay.cz/

S艂owacja, dost臋pny pod adresem internetowym https://www.orsay.sk/

Polska, dost臋pny pod adresem internetowym https://www.orsay.pl/

Niemcy, dost臋pny pod adresem internetowym https://www.orsay.de/

Austria, dost臋pny pod adresem internetowym https://www.orsay.at/

W臋gry, dost臋pny pod adresem internetowym https://www.orsay.hu/

Rumunia, dost臋pny pod adresem internetowym https://www.orsay.ro/

Chorwacja, dost臋pny pod adresem internetowym https://www.orsay.hr/

S艂owenia, dost臋pny pod adresem internetowym https://www.orsay.si/